Legal policy

Zoals je die bijna altijd vind op elke website

Privacy policy en disclaimer

Privacy policy / AVG

1. Inleiding

In deze privacy verklaring staat omschreven hoe Ethan en Eliyah webdesign omgaat met uw gegevens. De gegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet (AVG wetgeving). Ethan en Eliyah webdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en wij geven in deze verklaring weer hoe wij dit doen.

1.1 Contactgegevens

Ethan en Eliyah Webdesign

Kruislaan 51

1601PK Enkhuizen

Nederland

Telnr. : 0228-751741

Email : vraag@ethaneneliyah.nl

Website : www.ethaneneliyah.nl

Overige gegevens:

Rekening nr. : NL 83 RABO 0106 6721 77 

2. Verwerking persoonsgegevens

Ethan en Eliyah Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens (indien bekend)
 • Telefoonnummer (indien bekend)

 In de volgende paragrafen kunt u verdere informatie verschaffen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

2.1 Doel verwerking persoonsgegevens

Ethan en Eliyah Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens zoals aangegeven bij punt 3 voor de volgende doelen:

 1. Verzenden van onze facturen en/of nieuwsbrieven;
 2. Bevestiging van opdrachten;
 3. Overige communicatie

2.2 Bankgegevens

IBAN-rekeningnummerse en overige bankgegevens van klanten (zowel particulieren als bedrijven) worden niet door ons verwerkt. Deze bankgegevens blijven in de beveiligde omgeving van de Rabobank staan. Deze gegevens vallen onder de verwerkers- en privacyverklaring van de Rabobank. Ethan en Eliyah Webdesign doet dus niets met deze gegevens.

2.3 Foto’s en logos

Foto’s en logos van personen en/bedrijven worden door ons alleen gepubliceerd na goedkeuring van de betrokken personen, Dit kan een publicatie zijn op o.a. Social Media, onze website, nieuwsbrieven en overig.

Ethan en Eliyah Webdesign realiseert zich dat niet elke persoon of bedrijf publiekelijk genoemd of gezien wil worden. Dit standpunt respecteren wij.

 2.4 Tijdsduur bewaren persoonsgegevens

Ethan en Elliyah Webdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

 1. E-mailadres: Zodra u zich afmeldt voor onze promotie berichtgevingen verwijderen wij uw uit e-mailadres uit ons bestand. U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven en andere e-mailberichten door dit aan te geven via een email naar: vraag@ethaneneliyah.nl
 2. Adresgegevens: Deze worden in principe niet bewaard, tenzij anders aangegeven. Uw adresgegevens kunnen wij bewaren omdat Ethan en Eliyah Webdesign bij u
  1. Factuur moet leveren 
  2. Voor een langere periode klanten support blijft geven 

2.5 Bijzondere persoonsgegevens en de website

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoeker die gebaseerd zijn op leeftijd, geslacht, functie, herkomst etc. We kunnen van onze websitebezoekering ook niet zien of controleren. Het enige wat wij kunnen inzien zijn het aantal bezoeken aan onze website per uur,  per regio via Google Analytics en Google webmaster search console

2.6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ethan en Eliyah Webdesign neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ethan en Eliyah Webdesign) tussen zit. Dit soort systemen hebben wij niet in gebruik.

2.7 Delen van persoonsgegevens met derden

Ethan en Eliyah Webdesign verstrekt geen enkele informatie over uw e-mailadres, naam en adresgegevens of telefoonnummer aan derden.

2.8 Cookies of vergelijkbare technieken

Ethan en Eliyah Webdesign voldoet aan de cookiewet en geeft op de website aan dat wij gebruik maken van cookies. Derhalve doet Ethan en Eliyah Webdesign niets met deze informatie.

3. Beveiliging persoonsgegevens

3.1 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ethan en Eliyah Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: vraag@ethaneneliyah.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Ethan en Eliyah Webdesign u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart. Indien u uw paspoort stuurt, maak dan ook de machine readable zone (MRZ; de strook met nummers onderaan het paspoort) en het paspoortnummer zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.

Uiteraard wordt de kopie van uw identiteitsbewijs direct na inzage vernietigd door ons

Ethan en Eliyah Webdesign zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3.2 Beveiliging persoonsgegevens

Ethan en Eliyah Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit betekend dat wij uitsluitend werken met computer-, website- en opslagsystemen die beveiligd zijn voor virussen, hackers, spyware en andere schadelijke software. Deze beveiliging wordt dagelijks voorzien van updates.

Als u de indruk heeft dat uw gegeven niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: vraag@ethaneneliyah.nl

Tot slot: Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen voor ons hebben dan horen wij dit natuurlijk graag. Dit kan door een e-mail te sturen naar: vraag@ethaneneliyah.nl

Disclaimer

Disclaimer voor www.ethaneneliyah.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.ethaneneliyah.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ethan en Eliyah. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ethan en Eliyah is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ethan en Eliyah.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ethan en Eliyah te mogen claimen of te veronderstellen.

Ethan en Eliyah streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ethan en Eliyah aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.ethaneneliyah.nl op deze pagina.

Webdesign voor de kleine ondernemer

Home

Portfolio

Wat te verwachten

© Copyright 2024 | www.ethaneneliyah.nl | 06.45774097 | vraag@ethaneneliyah.nl Services: Logo Design, Divi Web Design, WordPress Hosting Support | Privacy policy | Geef je steun aan Stichting Kalyani 👍